תקנון מכללת MBC – המכללה לטכנולוגיה ומדעים


הנכתב בתקנון זה הינו בלשון זכר, אך הוא מופנה לגברים ונשים כאחד.

 1. כדי להבטיח את מקומך בקורס / השתלמות / מסלול לימודים במכללת MBC עליך לשלם טרם תחילת הקורס / השתלמות / מסלול הלימודים את מלוא שכר הלימוד. סטודנט / מועמד אשר לא ישלם את מלוא שכר הלימוד, עלול לאבד את זכותו להתקבל כסטודנט מן המניין או להמשיך את לימודיו במכללת MBC. עם זאת מובהר, כי אי תשלום שכר הלימוד במועד, ע”י  הסטודנט, אינו מהווה הודעה על אי רצון להשתתף בקורס ו/א חזרה מרישום לקורס ו/או על ביטול הרישום לקורס.
 1. גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים והקריטריונים להגדרתם ניתנים לשינוי בידי במכללת MBC על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת לפני תחילת הקורס / השתלמות / מסלול הלימודים ובלבד שהסטודנט טרם הסדיר את מלא שכר הלימוד.
 1. יש לשלם את שכר הלימוד במועדו, כאמור בסעיף 1 לעיל. אם לא ישולם שכר הלימוד במועדו תהא המכללה זכאית לגבות תוספות שונות, בגין אי תשלום שכר הלימוד במועד, לרבות תוספות בגין הצמדה וריבית ו/או גביית תשלום בגין שכר לימוד מעודכן, ככל ששכר לימוד עודכן בתקופה שבין מועד התשלום לבין מועד התשלום בפועל.
 1. באם סטודנט שילם תשלום כלשהו מתשלומי שכר הלימוד בהמחאה / כרטיס אשראי אשר לא כובד על ידי הבנק ולא נפרע והמכללה חויבה בגינו – יחויב הסטודנט בתשלום הוצאותיה של המכללה כתוצאה מכך, לרבות הוצאות בגין טיפול משפטי ו/או כל הוצאה אחרת, כתוצאה מכך.
 1. תשלום בכרטיס אשראי – מזומן / קרדיט, אשר לא יכובד ע”י חברת האשראי, יבטל את אפשרות התשלום באמצעי זה . על הסטודנט לוודא קיום מסגרת אשראי מתאימה, לצורך ביצוע התשלום.
 1. מועמד / סטודנט הנרשם ללימודים או סטודנט אשר החליט שלא להשתתף בקורס אליו נרשם או להפסיק לימודיו חייב להודיע בכתב מייד עם החלטתו למזכירות המכללה ולוודא כי הודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כביטול רשמי. הסטודנט מתבקש לקרוא בעיון את הסעיפים הדנים בהפסקת לימודים, ובמיוחד את אופן ההודעה על הפסקת לימודים והטבלאות המפרטות את היחס בין מועדי ההודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים ובין חובת תשלום שכר לימוד. יובהר כי, ביטול רישום או הפסקת לימודים אינה פוטרת בהכרח מחובת תשלום שכר לימוד.
 1. אין בעצם ביצוע תשלום שכר הלימוד משום אישור של המכללה לגבי זכאותו של המועמד / הסטודנט להתחיל בלימודיו, להמשיכם ו/או לסיימם. תחילת הלימודים ו/או המשכם ו/או סיומם מותנה בתנאי סף המוגדרים לכל קורס וקורס, לרבות עפ”י הוראות רשויות הפיקוח, ככל שאלה קיימות.
 1. מועמד / סטודנט המתקבל ללימודים על תנאי יחויב בתשלום שכר לימוד בהתאם לתקנון זה, בכל מקרה בו תאלץ המכללה להפסיק את לימודיו על רקע אי עמידה בתנאים ביטול לימודים יערכו כפי שנקבע בתקנון זה.
 1. להלן טבלה המפרטת את היחס בין מועד ההודעה על ביטול לימודים או הפסקת לימודים לבין חובת תשלום שכר לימוד ו/או זכאות להחזר:
מועד ההודעה על ביטול לימודים/רישום או הפסקת לימודים בקורס/השתלמות/מסלול לימודים החזר שכר לימוד/דמי ביטול דמי טיפול ורישום, ככל שניגבו, לא יוחזרו*
עד 30 יום לפני תחילת הלימודים 100% שכר לימוד ללא דמי ביטול דמי ביטול ורישום ככל שניגבו, לא יוחזרו*

דמי סליקת אשראי ככל שניגבו, לא יוחזרו!

מתום 30 ימים לפני תחילת הלימודים ולא יאוחר מיום תחילת הלימודים דמי ביטול בסך של 10% מהמחיר הכולל של הקורס דמי ביטול ורישום ככל שניגבו, לא יוחזרו*

 

דמי סליקת אשראי ככל שניגבו, לא יוחזרו!

לקורס מתחת ל- 270 שעות לימוד אקדמאיות דמי ביטול ורישום  ככל שניגבו, לא יוחזרו*
1. עד תום שליש מהמפגשים בקורס

 

2. מעבר לשליש מהמפגשים בקורס

דמי ביטול בסך של 40% מהמחיר הכולל של הקורס

 

אין כלל החזר שכר לימוד

דמי סליקת אשראי ככל שניגבו, לא יוחזרו!
לקורס מעל ל- 270 שעות לימוד אקדמאיות תוך חודש מפתיחת הקורס- דמי ביטול בסך של 40% מהמחיר הכולל של הקורס

מעל חודש מפתיחת הקורס- אין כלל החזר שכר לימוד

דמי ביטול ורישום ככל שניגבו, לא יוחזרו*

דמי סליקת אשראי ככל שניגבו, לא יוחזרו!

* במידה ולא ייפתח הקורס במהלך 4 חודשים מיום המועד לפתיחת הקורס – הסטודנט יהא זכאי להחזר דמי הרישום.

 1. מכללת MBC שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד פתיחת כל קורס / השתלמות / מסלול לימודים ואף לבטל את עצם פתיחת הקורס / השתלמות / מסלול לימודים, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות עקב מיעוט נרשמים לקורס ו/או היעדר אישור מאת רשויות הפיקוח המוסמכות לפתיחת הקורס / השתלמות / מסלול לימודים. כמו כן, רשאית המכללה לשנות את ימי הלימוד ושעות הלימוד במהלך הקורס לרבות הוספת ימי לימוד ושעות לימוד בהתאם לתכנית הלימודים ואילוצי המכללה. משך הקורס ותאריך סיום הקורס הינם משוערים.
 1. למכללת MBC שמורה הזכות להחליט על הפסקת לימודיו של סטודנט עקב אי הופעה לשיעורים ו/או אי עמידה במטלות קורס / השתלמות / מסלול לימודים, עפ”י תקנון הלימודים ו/או עקב עבירות משמעת, עפ”י תקנון המשמעת. במקרה כזה הסטודנט לא יהא זכאי להחזר שכר לימוד מעבר לקבוע בתקנון זה. אם יבקש הסטודנט לחזור שנית על הקורס יידרש לשלם שכר לימוד מלא עבור אותו הקורס / השתלמות / מסלול לימודים.                                                                                                          חתימת הסטודנט/ית: ______________χ
 1. הסטודנט לא יהא זכאי לתעודה ו/או לכל מסמך אחר הקשור בלימודיו אם לא השלים את תשלום שכר הלימוד במלואו.
 1. אי עמידה בבחינות הסמכה ו/או בחינות חיצוניות של רשויות פיקוח ממלכתיות לא תהווה עילה כנגד המכללה, לדרישה לקבלת החזר שכר הלימוד.
 1. הנרשם או הסטודנט לקורס / השתלמות / מסלול לימודים או התלמיד ששילם שכר לימוד, מתחייב שלא לבטל כל המחאה ו/או הוראת תשלום לחברת כרטיסי אשראי בגין הלימודים אליהם נירשם. הנרשם או הסטודנט יהא זכאי להחזר, אם וככל שיהא זכאי, מאת המכללה, כמפורט בטבלה בסעיף 9 לתקנון זה בלבד.
 1. הנרשם או הסטודנט מתחייב לעמוד בהתחייבויותיו לתשלום שכר הלימוד ובעצם רישומו לקורס / השתלמות / מסלול לימודים הוא מסכים ומתחייב לעמוד בתנאי תקנון זה.
 1. המכללה תהא רשאית לבצע שימושים בפרסומים ושיווקים של המכללה כגון: הודעות, מיילים, תמונות, סרטונים בנושאים שונים.
 1. פריסת שכר הלימוד לתשלומים מותנית בגובה שכר הלימוד ומשך הקורס ותעמוד לפי התנאים הבאים:
מס’ תשלומים: בשקים: בכרטיס אשראי:
1-4 לא תיגבה עמלה כלל לא תיגבה עמלה כלל
5-9 מעבר לכך תיגבה עמלה של 2% מעבר לכך תוספת ריבית של 1%
10-18 מעבר לכך תיגבה עמלה של 3.5% מעבר לכך תוספת ריבית של 1.5%
תשלום במזומן תוענק הנחה של 5%
בגין החזרת שק תיגבה עמלה בסך של 50 ש”ח
   
 1. נוכחות: על כל סטודנט חלה חובת נוכחות של 100% מהשיעורים. היה והסיבות מוצדקות יוכל הסטודנט להחסיר עד כדי 15% מהשיעורים, מסיבות מוצדקות שאינן תלויות בסטודנט וזאת על הפירוט הבא:

א. עד 15% מהשיעורים- כנגד המצאת אישור רשמי חתום ע”י גורם מוסמך (אישור שלטונות, צה”ל, תעודת רופא).

ב. למען הסר ספק- לא תותר כל היעדרות משעות ומימי הקורס שלא בנסיבות דלעיל.

ג. היעדרות חריגה ובלתי מוצדקת, כאמור, תמנע הכרה בלימודי המשתלם, תיחשב להפרת משמעת בנסיבות שלהלן, על כל המשתמע מכך לעניין אי החזרת שכר לימוד.

ד. מכסת נוכחות מינימאלית – בכל שיעור חייבת להיות נוכחות הלומד בשיעור של 85%

ה. סטודנט שייעדר יותר מ-15% מהשעורים באופן לא מוסדר/מוצדק-לא יורשה להיבחן בבחינות הסיום של הקורס ובהתאם-לא יקבל תעודת סיום של לימודי הקורס.

ו. המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט על מועד הגשת התלמיד לבחינות פנימיות וחיצוניות של משרד הכלכלה, בהתאם לשיקולים פדגוגיים של המכללה.

חתימת הסטודנט/ית: ____________χ

משמעת: 

1  .סטודנט שיפריע למהלך התקין של הקורס תהא המכללה רשאית להדיחו.

 1. חלה חובת כיבוי טלפון סלולארי מתחילת השיעור ועד סופו.

מזון שתיה ועישון

       1.לא ניתן להכניס שתייה וכיבוד לחדרי ההרצאות.

 1.    עפ”י חוק חל איסור מוחלט לעשן במתקני המכללה ובחדרי ההרצאות.

הפסקת לימודים:

 1. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודיו של משתלם במקרים הבאים:

# עקב סיבות משמעתיות: משתלם שהפריע למהלך התקין של השיעור באופן עקבי

# עקב סיבות מנהלתיות: משתלם שלא הסדיר חובו למכללה לאחר 2 שיעורים מתחילת הקורס או מרגע שקיבל הודעה על קיום חוב למכללה.

# הופסקו לימודיו של סטודנט באחת או יותר מהנסיבות המתוארות לעיל- תהא המכללה רשאית לנקוט נגדו בהליכים משמעתיים, ובכלל זה הדחתו מהקורס.

# הודח הסטודנט בנסיבות כאמור, או הופסקו לימודיו מכל אחת מהסיבות המנויות באיזה מן  הסעיפים המפורטים בתקנון זה, לעיל ולהלן-לא יהא זכאי להחזר כספי כלשהוא.

# סטודנט שנעדר יותר מ-15% מנוכחות בשעורי הלימוד באופן לא מוצדק.

שמירה על ציוד הוראה וחפצים אישיים יקרי ערך- אין המכללה אחראית על שמירת חפצים אישיים או אובדנם. על הסטודנט לגלות אחריות לשמירת חפציו האישיים באשר הם.

מצלמות אבטחה – על מנת, לסייע בידי כולנו במקרה של גניבה חו”ח ו/או השחתה של פריטים אלה, מצלמות אבטחה מותקנות בכיתות הלימוד וברחבי המכללה. יודגש כי מצלמות אלה אינן מקליטות קול כי אם תמונה בלבד וייעשה בהן שימוש לצרכי שיחזור, מעקב ואיתור.

בהצלחה!

הנהלת מכללת MBC  המכללה לטכנולוגיה ומדעים

חתימה של הסטודנט/ית על התקנון:

תאריך: __________.

שם מלא: ______________ חתימת הסטודנט/ית: ___________.

יצירת קשר

תשאירו הודעה ונדאג לחזור אלייכם, תודה רבה, צוות המכללה

Open chat
1
ברוכים הבאים לאתר המכללה,
איך ניתן לעזור לך?
Call Now Button

רוצה להשתלב במקצוע מבוקש ומכניס? הירשמ/י ללימודים מקצועיים!

פנה/י להתייעצות חינם עם יועצת לימודים לבחירת המקצוע המתאים ביותר עבורך!